چارت اجرایی واحد بازرسی کالا

  • گردش کار بازرسی جهت ارائه به بانک
  • گردش کار بازرسی در مبدا
  • گردش کار بازرسی در مقصد(غیر قابل نمونه برداری- مشروط)
  • گردش کار بازرسی در مقصد(قابل نمونه برداری)
  • گردش کار بازرسی در مقصد(نصب برچسب- مشروط)