مدارک لازم براي تشکيل پرونده آسانسور

مدارک لازم براي تشکيل پرونده آسانسور

1- فرم درخواست بازرسي(مهر و امضا شده) دریافت

2- فرم مشخصات فني(مهر و امضا شده) دریافت

3-فرم تاييديه اجزا(مهر و امضا شده) دریافت

4-جواز ساختمان

5- طراحي مونتاژ شرکت نصاب

6-پرينت سيبا

7-کپي کارت ملي متقاضي پشت و رو

8-کروکي ساختمان